Công ty quản lý tàu biển có 11 năm kinh nghiệm trong việc quản lý tàu